پرداخت هزینه های همایش
1397-11-17

به استحضار شرکت کنندگان در همایش می رساند حداکثر تا تاریخ 21 بهمن ماه نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام خود اقدام و تصویر فیش واریزی را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. امکان پرداخت حضوری در روز همایش نمی باشد.

# نوع عضویت آخرین مهلت ثبت نام ویژه هزینه ثبت نام قبل از تاریخ    
1 شرکت کنندآزاد   1,500,000  
2 دانشجویان   1,000,000  
3 عضو کمیته علمی   1,000,000  
4 مقاله اضافه   500,000